Nuttige info Veelgestelde vragen

Beschikt u nu over een hospitalisatieverzekering voorzien door uw huidige werkgever?
Maar hoe kunt u verzekerd blijven bij verandering van uw werksituatie?

Hospitalisatieverzekering via de nieuwe werkgever

Hierbij kunt u te maken hebben met:

 • Een verplichte hospitalisatieverzekering:
  hierbij is er gewoonlijk geen wachttermijn en bent u bij aanwerving direct verzekert.
 • Een niet verplichte hospitalisatieverzekering:
  hierbij kunt u mogelijk te maken hebben met een wachttermijn en wat bijkomende administratie.
 • Waarom werkt de werkgever met een wachttermijn?
 • Dit om te vermijden dat een werknemer zich pas wenst te verzekeren wanneer hij weet dat er een hospitalisatie in de nabije toekomst bereikbaar lijkt.
 • Hospitalisatieverzekering zonder nieuwe werkgever
 • Wanneer u de afgelopen 2 jaar onafgebroken een verzekering hebt aangegaan, dan kunt u de gezamenlijke hospitalisatieverzekering van de gezinsleden op individuele basis verderzetten. Maar bij een individuele hospitalisatieverzekering, kan dit duurder oplopen dan bij een gezamenlijke.

Wanneer zal de hospitalisatieverzekering de plastische chirurgie dekken?

Als dit gaat om een reconstructieve ingreep. Dit betreft een ingreep om lichamelijke letsels als gevolg van ongeval, ziekte of aangeboren afwijking te herstellen of tot minimale schade te herleiden.

Bijvoorbeeld: reconstructie van de borst na borstkanker.

Uiteraard moet je rekening houden met eventuele franchise, vergoedingsplafonds, etc.

Wanneer zal de hospitalisatieverzekering de plastische chirurgie niet dekken?

Als dit gaat om een esthetische ingreep, een meer bepaalde schoonheidsingreep.

Een verzekering mag wettelijk alleen tussenkomen als het gaat om een onzeker risico. Een bewust gekozen schoonheidsoperatie wordt dus niet gedekt.

Neen, als wij spreken over een verkeersboete die u per post ontvangt dan heeft dit geen impact op uw autoverzekeringspremie.

Hierbij spreken we over een minnelijke schikking.

Als u daarentegen een overtreding hebt gemaakt van ernstiger aard en u daarvoor vervolgd wordt, dan kan dit wel gevolg hebben voor uw verzekering. In dit geval spreken we dus over een strafrechtelijke veroordeling.

Bij het aangaan van een autoverzekering, zult u de uitgesproken straf van de rechter moeten vrijgeven. De verzekeringsmaatschappij zal dit meenemen tijdens zijn evaluatie van het risico.

Er wordt verwacht dat u dit eerlijk meedeelt aan de verzekeraar. Zo niet, dan zouden er bij ongeval ernstige gevolgen kunnen optreden.

Het fiscale voordeel voor de woonbonus wordt inderdaad in dezelfde rubriek ingebracht als dat voor langetermijnsparen. Als het voordeel van de woonbonus wegvalt dan ontstaat er inderdaad ruimte om via een systeem van levensverzekering of het langetermijnsparen ook van een fiscaal voordeel te genieten. Als het fiscale voordeel van de woonbonus dus wegvalt dan kan u dat toch voor een groot stuk compenseren.

U moet wel voldoen aan de voorwaarden om van belastingvermindering te kunnen genieten. Als dit het geval is worden de premies die u betaalt voor 30% in mindering gebracht op het verschuldigde bedrag aan personenbelasting, percentage dat nog te verhogen is met de gemeentelijke opcentiemen (gemiddeld 6,85 %). Ander interessant punt: begint u voor uw 55ste verjaardag dan betaalt u een eindbelasting op 60 jaar en worden uw stortingen daarna niet meer belast met behoud van het fiscaal voordeel. Kom gerust eens langs. Wij evalueren graag uw persoonlijke situatie zodat u de beste keuze kunt maken onder de vele polissen die op de markt beschikbaar zijn.

Het Europees aanrijdingsformulier is hierbij van groot belang. Dit formulier is binnen elke lidstaat van de Europese Unie gelijk opgesteld zodat deze voor weinig taalproblemen kan zorgen.

Dit formulier zorgt ook voor een snellere regeling van het ongeval, zowel in binnen- als buitenland.

Controleer dus altijd zeker als u dit formulier mee hebt voor u op reis vertrekt!

Enkel de taalbarrière zorgt er wel voor dat dit natuurlijk niet altijd van een leien dakje kan lopen.

Een gezinsverzekering staat in de volksmond bekend als “de familiale” en wordt vaak ook omschreven als Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of kortweg BA Familiale of soms ook als de Verzekering Privéleven. Dergelijke polis vergoedt de schade aan een derde waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent en die niet onder uw contractuele verplichtingen valt.

Deze verzekering vergoedt met ander woorden de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht. Vaak is er wel een vrijstelling voorzien zodat u een eerste schijf zelf moet betalen. Er zijn heel wat formules en wij kunnen u zeker helpen bij de keuze van de meest geschikte polis. Zo kan deze polis, naast schade van uzelf en uw gezinsleden, ook de schade dekken van personen die bij u inwonen, van uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie en zelfs ook van uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd. Voor een kleine prijs biedt deze verzekering dus een ruime bescherming. Als goede huisvader is het dan ook een kwestie van gezond verstand om een dergelijke polis af te sluiten.

Een doorlopende reisverzekering – met dekkingen bij annulering, nood aan bijstand en/of bagageproblemen – geldt, zoals de naam zelf zegt, voor een volledig kalenderjaar en is geldig in België en in het buitenland voor zover die dekkingen voorzien zijn in uw verzekering. U hoeft niet naar Turkije of Spanje te trekken om van die dekking te kunnen genieten. Ook vakantie in eigen land is in dat geval gedekt. Natuurlijk moet u alle voorwaarden eens nakijken want soms moet u minstens een aantal kilometer van je woning op vakantie gaan om van alle dekkingen te kunen genieten. Anderzijds zijn er polissen die net meer garanties bieden voor bijstand in België. Denk maar aan vervoer van de wagen bij pech, repatriëring naar huis, kinderoppas bij ziekenhuisopname, ondersteuning van slotenmaker of gezinshelp(st)er. Het is dus zeker verstandig om uw polis eens goed na te lezen voor u vertrekt op weekend. Of contacteer ons voor meer informatie. Wij staan hierbij graag tot uw dienst.

Heel wat ondernemers gebruiken eigen machines maar doen ook geregeld beroep op machines die ze huren. Denk maar aan een tuinaannemer die niet elke dag een grote kraan nodig heeft maar hier enkel van gebruik maakt als er eens een volledig nieuwe tuin moet aangelegd worden.

Zowel voor eigen machines als voor gehuurde machines is de regel dat u best nakijkt of ze een CE-label dragen. Elke machine op de Europese markt (hier geproduceerd of ingevoerd) moet dit label dragen. Toch kan u machines vinden zonder label of waarbij dat label aanwezig is zonder dat het toestel eigenlijk werd goedgekeurd. Om zeker te zijn dat de machines die u professioneel gebruikt aan alle voorwaarden voldoen kan u zich in de eerste plaats wenden tot de gekende merken. Bij twijfel raden we u aan om contact op te nemen met Agoria dat een aantal brochures uitgebracht heeft die per soort machine enkele tips meegeven hoe u een niet conforme machine kan onderscheiden van een conforme.

Wees u er bewust van dat het gebruik van machines die niet voldoen aan de Europese normen een groot risico vormt omdat de meeste verzekeringen, afgesloten in de professionele sfeer, ongevallen met dergelijke machines uitsluiten. En in dat geval kan de factuur wel heel hoog oplopen. U neemt dus beter geen risico.

Het geld van uw pensioenspaarfonds overhevelen van de bank naar een gelijkaardig verzekeringsproduct is geen goede zaak. De wetgever voorziet dergelijke overheveling van fondsen niet en beschouwt dit dan ook als een vervroegde opname. Bij ondertekening van uw contract werd u wellicht wel duidelijk gemaakt dat de afkoopsom op 33 % van het gespaarde bedrag komt. Zo wordt uw belastingvoordeel volledig teniet gedaan. Overheveling tussen pensioenspaarfondsen of tussen twee verzekeringen is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Vraag gerust inlichtingen bij ons.

Wenst u toch uw pensioensparen aan te passen dan is het wel mogelijk een tweede pensioenspaarplan te starten. Dat kan dan een verzekering Pensioensparen zijn. U laat dan het andere contract rusten en doet er geen nieuwe stortingen in. Doe dan elk jaar enkel in 1 van beide contracten een storting en bij voorkeur voor het maximum bedrag (momenteel € 940). Zorg er ook voor dat het tweede contract uiteindelijk ook aan een looptijd van 10 jaar komt. Anders voldoet het niet aan de voorwaarden om het meest gunstige regime voor pensioensparen te bekomen. Maar ook daar kan u bij ons terecht voor correct en professioneel advies. Kom gerust eens langs.

De BA Motorrijtuigen wordt in de volksmond meestal omschreven als een “autoverzekering”. En dat klopt natuurlijk ook maar een BA Motorrijtuigen is eigenlijk meer dan dat. De BA staat voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. En motorrijtuigen slaat op alle gemotoriseerde voertuigen waarmee men op de weg komt : een auto maar evenzeer een bestelwagen, vrachtwagen, tractor, motorfiets of bromfiets. Maar ook voor een gemotoriseerde rolstoel, een golfkarretje of een segway waarmee u zich op de openbare weg begeeft moet u een BA Motorrijtuigen onderschrijven.

De polis BA Motorrijtuigen is trouwens wettelijk verplicht (conform de wet van 14/12/1992). De wetgever wilde er immers voor zorgen dat bij een ongeval met een motorrijtuig de schade aan derden, die soms tot 100.000 €  en meer kan oplopen, zou vergoed worden indien u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval. De polis dekt hierbij zowel de inzittenden van het voertuig en de andere betrokkenen bij het ongeval, met uitzondering van de bestuurder. Voor dat laatste kunt u een aparte polis “Bestuurdersverzekering” afsluiten. Vraag gerust inlichtingen op ons kantoor.

Indien u regelmatig met een minder voor de hand liggen gemotoriseerd voertuig op de openbare weg bent (of op een plaats toegankelijk voor het publiek), dan is het dus zeker aan te raden om ook voor dat voertuig een polis BA Motorrijtuigen te onderschrijven. Gecombineerd met een bestaande autopolis hoeft dit niet eens zo duur te zijn en het kan u zeker behoeden voor een financiële kater. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor meer inlichtingen.

Wanneer u gaat verhuizen/bouwen is er meestal een periode waarin u tegelijk twee woningen “bezet”. Gelukkig houden de verzekeringsmaatschappijen rekening met die mogelijkheid die inderdaad maar al te vaak voorkomt. Uw woonverzekering geldt dan tegelijk voor de beide gebouwen en voor de gedekte inhoud op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld.

Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden : in de eerste plaats moet u tijdig uw verzekeraar inlichten. Daarna zal de periode van dubbele dekking ingaan (vaak 2 maand) en deze kan variëren van maatschappij tot maatschappij en over de verschillende dekkingen (bvb verschillend voor gebouw of inhoud). Ga dus zeker na in uw polis hoe de vork aan de steel zit bij uw brandverzekering. Of contacteer ons, uw onafhankelijke makelaar. Wij kunnen u zeker gepast advies geven.

Tenslotte moet u ook de adreswijziging meedelen zodra de verhuis een feit is. De brandpolis kan dan aangepast worden aan de nieuwe situatie en zo definitief overgezet worden op de nieuwe woning. Zo bent u op geen enkel moment onder- of oververzekerd. Indien u nalaat om tijdig de verhuis door te geven zal uw polis na de periode van dubbele dekking enkel de schade aan de oude woning dekken. Nalatigheid op dat vlak kan u dus duur te staan komen.

Indien u zelf een brandpolis hebt voor het betreffende pand, dan passen de verzekeraars in principe automatisch een afstand van verhaal toe als er een verwantschap van de eerste graad bestaat (in het kort: dit betekent dat de maatschappij zich niet tegen de huurder zal keren ingeval van schade).

Om bij een schadegeval toch geen problemen te krijgen is het echter aangewezen dat u als ouder-eigenaar en het kind dat huurt allebei opgenomen worden als verzekerde personen op de brandpolis. Zo bent u zeker dat zowel u en uw kind volledig gedekt zijn inzake schade aan de woning of zelfs voor eventuele aansprakelijkheden (denk maar aan een uitbreiding van een brand naar aanpalende panden). Natuurlijk blijft u de contactpersoon voor de verzekeringsmaatschappij en staat u ook in voor de betaling van de premie. U beslist zelf of u uw zoon of dochter-huurder een deel van de premie laat betalen of niet.

Tenslotte moet u ook letten op de verzekering van de inboedel van uw kind-huurder. U kunt de inboedel mee laten opnemen in de brandpolis maar als het kind gehuwd of samenwonend is wordt in veel gevallen hiervoor een afzonderlijke polis afgesloten.

De brandverzekering, ook wel de woonverzekering genoemd, is geen verplichte verzekering. Het is dus niet “de Wet” die u oplegt om als eigenaar of huurder een brandverzekering af te sluiten. Dat zoveel Belgen er toch één hebben is dan ook enkel een kwestie van gezond verstand.

Vreemd genoeg is, ondanks het niet verplicht karakter, de inhoud van de brandverzekering die men neemt, grotendeels wettelijk bepaald. We spreken hier dan van de basisdekkingen van een brandverzekering.

Hier alvast een overzicht van dekkingen die door de Wet omschreven worden als verplicht:

 • schade door brand, explosie of een implosie
 • inslag door bliksem (met inbegrip van schade aan elektrische en/of elektronische toestellen)
 • schade aangebracht door een dier of na botsing van uw auto met een dier
 • schade door een transportmiddel
 • aanslagen en arbeidsconflicten met inbebrip van terrorisme en sabotage
 • storm– en hagelschade
 • sneeuw & ijs die door hun druk schade brengen aan uw dak
 • natuurrampen (opgelet : uitzondering erkend potentieel overstromingsgebied)
 • schade door een omgevallen boom op het gebouw

Ja, een levensverzekering keert uit bij zelfdoding. Deze levensverzekering moet echter wel een overlijdingsdekking bevatten.

MAAR als de zelfdoding gebeurt binnen het eerste jaar na het ondertekenen van het verzekeringscontract gebeurt, dan zal de levensverzekering deze niet dekken.

Dit als bescherming zodat als iemand de intentie heeft op uit het leven te stappen, hij niet de mogelijkheid zou krijgen snel een levensverzekering aan te gaan om financiële redenen voor zijn familieleden.

Hij zou deze gebeurtenis dus gepland hebben en daarom kan dit wettelijk niet in aanmerking komen voor een uitbetaling.

1. Akte van overlijden (of kopie)

Je moet het overlijden van het familielid bewijzen door middel van een akte van overlijden.

Hoe kunt u deze bekomen?

De nabestaanden moeten het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand, waarbij zij dan het attest ontvangen.

2. De oorzaak van het overlijden

Als dit bijvoorbeeld om een ongeval gaat, dan moet u dit kunnen bewijzen.

De nabestaanden vullen een document in dat de oorzaak en omstandigheden beschrijft waarin de persoon om het leven is gekomen. Deze wordt tot in de details ingevuld zodat deze als effectieve verklaring kan dienen.

Hierin kan ook een geneeskundige verklaring worden opgenomen door de huisarts.

Voor de verzekeraar is dit dus een document met de algemene oorzaak, maar niet de effectieve. Soms kan het overlijden ook voortkomen uit een andere hoek, zoals bijvoorbeeld: hartinfarct.

De verzekeraar zal zelf ook zorgen voor de aansluitende bewijsstukken die van toepassing zijn bij het overlijden.

3. Welke personen hebben recht op de overlijdensuitkering?

Hiervoor hebt u een akte of attest van erfopvolging nodig waarin wordt weergeven welke de erfgenamen zijn.

Hoe kunt u deze bekomen?

Akte: Via de notaris

Attest: Via het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap wordt voltooid

U hebt een ongeval en u bent in uw recht

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de stoffelijke schade aan de wagen van de garage, evenals ook uw lichamelijke schade. U bent wettelijk verplicht om de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.

Iedereen staat natuurlijk vrij te kiezen om bijkomende waarborgen aan te gaan zoals bijvoorbeeld: diefstal, eigen schade, etc.

Als het gaat om een nieuwe wagen, dan zal deze meestal volledig gedekt zijn en zal dus een omniumverzekering afgesloten zijn.

U hebt een ongeval en u bent in uw onrecht

Meestal is de wagen uit de garage omnium verzekerd. Maar dan nog kan het zijn dat er geen bestuurdersverzekering is afgesloten. Dit wil zeggen dat bij een ongeval door uw fout, uw lichamelijke schade niet gedekt zal zijn.

Voor u een proefrit mag maken, zal u ook een overeenkomst moeten tekenen dat u een proefrit met de wagen zal maken.

Vraag dus zeker alle informatie i.v.m. de verzekering van de wagen na op voorhand bij uw garagist.

Ja, de noodzakelijke uitrustingen zijn inbegrepen.

Bijvoorbeeld: blusapparaat, achterlicht, etc.

Alle bijkomende accessoires of design elementen zijn niet verzekerd, bijvoorbeeld: autoradio, siervelgen, etc. Ook de zaken die open in uw auto liggen, zijn niet gedekt. Hiermee wordt bedoeld: een jas, een laptop, etc.

U kunt er wel voor kiezen om de bijkomende uitrustingen ook te verzekeren, maar dat betekent dus nog een extra verhoging van uw premie.

Een volledige omnium

Een volledige omnium omvat de waarborgen: brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, bijkomende gevaren & eigen schade.

Bij een ongeval waar u in de fout bent gegaan, zal uw Burgerlijke Aansprakelijkheid een vergoeding betalen aan de tegenpartij. Doordat u een omniumverzekering bent aangegaan, zal deze de schade aan uw wagen ook vergoeden. De waarborg eigen schade zorgt dat de schade aan uw wagen wordt betaald.

De polis eigen schade, dekt ook de schade aan uw wagen bij een ongeval waar u zelf iets aanrijdt.

Een beperkte omnium

De beperkte omnium omvat alle waarborgen, maar niet de waarborg eigen schade.

Het verschil zit dus in de waarborgen.

 1. Bij verlies of diefstal: aangifte doen: bij de politie.
 2. U ontvangt een document bij de politie waarmee u via uw verzekeringsmaatschappij een nieuw inschrijvingsbewijs kunt aanvragen.
 3. Duplicaat groen verzekeringsbewijs: ook verkrijgbaar bij uw verzekeraar.
 4. Nieuw gelijkvormigheidsattest: te verkrijgen via de garage.

Wat de meeste mensen als een autoverzekering omschrijven wordt door de wetgever aangeduid als de BA Auto (Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto). Dit is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992 en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden. Het antwoord is dus een volmondig ja.

Opgelet : het is de eigenaar van het voertuig die aansprakelijk is dat een voertuig wettelijk verzekerd is, als het op de openbare weg komt. Indien u dus een familielid of buur van uw wagen laat gebruik maken, dan hebt u er alle belang bij erop toe te zien dat de wagen wel degelijk verzekerd is en dat de polis tijdig betaald werd.

Een BA Auto kan verder ook uitgebreid worden met diverse opties. Denk maar aan de even bekende Omnium verzekering of de Bestuurders polis. Deze laatste dekt de schade die u als bestuurder kan lijden. Want vreemd genoeg dekt de BA Auto de eigen letsels niet. Voor meer info staan wij zeker tot uw dienst.

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die u kunt nemen wanneer u een woonkrediet aangaat.

De financiële instelling zal dit vooraf aan u vragen, maar is niet wettelijk verplicht. Dit is meestal in samenspraak met het verzekeringskantoor.

Een schuldsaldoverzekering noemt men ook een overlijdensverzekering en keert het openstaande bedrag van de lening helemaal of gedeeltelijk terug uit aan de bank als u zou overlijden voordat de lening volledig afgerond is.

Waarom is dit zowel voor de erfgenamen als de verzekerde interessant?

Deze verzekering is een soort van nazorg voor de erfgenamen, zodat zij niet moeten instaan voor de verdere aflossing van de hypothecaire lening. Ook de verzekerde heeft hierbij voordeel en kan een korting ontvangen op de intrestvoet van de lening, waardoor de afbetaling per maand heel wat lager zal zijn. De verzekerde kan hieruit ook een belastingvoordeel bekomen.

Zo zijn zowel voor u als uw erfgenamen de financiële zorgen heel wat minder.

Waar moet je op letten?

Vergelijk bij de verschillende instellingen voor je een schuldsaldoverzekering aangaat, en bekijk welke voor u de voordeligste is.

Hoe wordt de premie berekend?

 • Op basis van het overlijdensrisico:
  Aan de hand van een medische vragenlijst of medisch onderzoek.
 • De termijn van de verzekering.
 • Het bedrag waarbij de verzekeraar tussenkomt voor de schuldsaldoverzekering.

Het berekenen van een premie wordt altijd gebaseerd op het risico die de verzekeraar zal nemen.

Daarom kan het inderdaad zijn dat een te hoog BMI kan zorgen dat de premie hoger ligt. De verzekeringsmaatschappij kan medische informatie opvragen en als daaruit resulteert dat u meer kans maakt op latere risico’s, dan zal de verzekeraar een hogere premie toekennen.

De verzekeraar kan deze informatie opvragen aan de hand van een vragenlijst of ook een medisch onderzoek.

Maar dit is natuurlijk niet het geval voor elke verzekering. De premie voor een brandverzekering zal dus niet veranderen, maar verzekeringen met betrekking tot uw gezondheid wel. Bijvoorbeeld: levensverzekering.

Bij het aangaan van een gezamenlijke verzekering, zoals een hospitalisatieverzekering, speelt het individuele risico niet mee. Dan gaat de verzekeraar uit van het gemiddelde van die betrokken groep.

U bent niet verplicht om uw voertuig te laten herstellen.

Nu wordt één vergoeding overeengekomen die door de deskundige werd vastgesteld in de garage gekozen door de eigenaar. U kunt dus met het beschadigde voertuig blijven rijden en de schadevergoeding ontvangen.

Dit wel met uitzondering voor een omniumverzekering, die zich baseren op de contractuele bepalingen.

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringspolis die u toelaat om allereerst uw rechten te kennen en indien nodig en volgens de bepalingen van uw polis die rechten ook te verdedigen. De polis zal zowel bijstand verlenen als u zelf een zaak opstart als in het geval iemand een vordering tot u richt. Daarvoor moet de zaak niet altijd tot een gerechtelijke of administratieve procedure gekomen zijn. Vaak biedt een minnelijke schikking al veel soelaas. Gaat het toch verder, dan zal de rechtsbijstandsverzekering kosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken. Er is steeds de mogelijkheid om zelf een raadsman aan te duiden maar dit kan aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn. Indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt, kan het zijn dat u slechts een deel van de kosten en erelonen terugbetaald krjigt. Er zijn heel wat mogelijkheden waarbij dat het geval kan zijn. Anderzijds zijn er ook situaties waarbij de verzekeringsmaatschappij alsnog verplicht kan zijn om alles te vergoeden. Vraag gerust ook ons advies omtrent de dekkingen van je polis rechtsbijstand vooraleer je een (rechts)zaak start tegen een derde.

Ja, in België hebt u vrije keuze bij welk ziekenhuis u de behandeling wenst uit te voeren.

Enkel zijn er bepaalde uitzonderingen als dit gaat om de duurdere ziekenhuizen. Dit met betrekking tot de ereloonsupplementen, als deze hoger liggen dan gemiddeld. Deze ziekenhuizen bevinden zich voornamelijk in regio Brussel.

Binnen deze ziekenhuizen zal de verzekering slechts een deel van de kosten dekken tot een bepaald limiet.

Hebt u een financiering lopen voor de wagen?

Dan kan een omniumverzekering zeker interessant zijn. Als de wagen veel schade heeft bij een ongeval, dan zult u zonder de omniumverzekering zowel de schade van uw wagen als uw financiering moeten betalen. Dat zijn dus twee zware kosten die u tegelijkertijd zal moeten aflossen.

Hebt u geen financiering lopen?

Dan bekijkt u best even uw eigen financiële situatie, als u al dan niet een omniumverzekering kunt veroorloven.

Daarbij is er ook een groot verschil tussen een volledige en beperkte omnium. U kunt makkelijk omschakelen tussenbeide.

De verzekeringsmaatschappijen doen dit uit voorzorg en preventie, ze moeten daarbij ook hun maatschappelijke rol vervullen.

Jaarlijks betalen de verzekeringsmaatschappijen samen meer dan 1 miljard euro aan schadevergoedingen. Het totale bedrag die de verzekeringsmaatschappijen betalen aan de slachtoffers, moet natuurlijk worden verdeeld onder de verzekerden.

Maar om de veilige autobestuurders te belonen, wordt er rekening gehouden met een bonus-malus systeem.

Op basis van wat wordt de premie berekend?

 1. Het schadeattest
 2. Het bonus-malus systeem

Dit is een soort van puntensysteem dat wordt gebruikt om een bestuurdersprofiel te creëren.

Deze wordt berekend naar gelang het risico dat de autobestuurder vormt voor de maatschappij en als hij al dan niet ongevallen heeft veroorzaakt.

Hoe lager het getal, hoe beter het bestuurdersprofiel. Goede bestuurders verliezen elk jaar punten tot dat ze een bonus-malus van nul bereikt hebben. Dit gaat natuurlijk gepaard met een verlaagde premie.

Als u bijvoorbeeld een ongeval zou veroorzaakt hebben, dan zal u bonus-malus stijgen, evenals ook uw premie.

 1. Leeftijd bestuurders
 2. Gebruik wagen
 3. Aantal kilometers per jaar
 4. Type voertuig
 5. Merk
 6. Model
 7. Bouwjaar
 8. Vermogen wagen
 9. De verblijfplaats van de bestuurder