BA Bedrijfsleider

Als zelfstandige of als bedrijfsleider moet u vaak snel beslissingen nemen. Het risico op bestuursfouten is dan ook reëel.

Uw persoonlijke aansprakelijkheid kan daardoor in het gedrang komen, ten koste van uw eigen vermogen. Dit risico wordt steeds groter als gevolg van verschillende factoren zoals de verstrenging van de wetgeving op bedrijven en de groeiende complexiteit van het economische leven.  
Dankzij de dekking “BA Bedrijfsleider” wordt dit risico beperkt en kan u in alle vrijheid en sereniteit de nodige stappen ondernemen om uw bedrijf ten volle te laten bloeien en uw privévermogen veilig stellen.
Als bestuurder van een onderneming kan u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden door een belanghebbende (zoals bv. andere leden uit de organisatie, de vennootschap, een curator, aandeelhouders, klanten en leveranciers, …) of elke derde voor fouten die door uzelf of een andere bestuurder begaan zijn en die de belangen van de organisatie of vennootschap kunnen geschaad hebben.
De benadeelde dient echter wel steeds een fout en een oorzakelijk verband met de vermeende schade aan te tonen.
 

Deze schade kan voortvloeien uit een aantal daden die een grond verschaffen om u aansprakelijk te kunnen stellen:

  • inbreuken tegen de vennootschapswetgeving
  • onzorgvuldig beheer of het stellen van roekeloze handelingen
  • tolereren van onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW
  • niet-betaalde sociale zekerheidsbijdragen
  • een foutieve toepassing van de alarmbelprocedure
  • faillissement wegens grove fout of nalatigheid

Samengevat:

Kan het gaan om bestuursfouten, onrechtmatige daden of inbreuken tegen wet- of regelgeving van zowel uzelf als uw collega-bestuurders.
Via deze  “BA Bedrijfsleider” kan u zich indekken tegen de financiële gevolgen van een schadevergoedingseis bij een burgerlijke veroordeling enerzijds en het ten laste nemen van procedurekosten (burgerlijk en strafrechtelijk) anderzijds.

Doelgroep:

  • Iedere persoon die de functie van bedrijfsleider uitoefent, uitgeoefend heeft of zal uitoefenen, evenals zijn echtgenoot, erfgenamen, rechtverkrijgenden, wettelijk samenwonenden en wettelijke vertegenwoordigers.
  • Iedere rechtspersoon, inclusief zijn vaste vertegenwoordiger, die een opdracht van bestuur, beheer of toezicht heeft.
  • Iedere natuurlijke persoon die een opdracht van bestuur, beheer of toezicht heeft.
  • De feitelijke bedrijfsleider